Tolosaldeako Ataria - 2019ko otsailaren 24a / 24 de febrero de 2019

«Bitartekaritzaren bidea agortzea garrantzitsua iruditzen zait (me parece importante agotar la vía de la mediación)»
[BABESTUTAKO EDUKIA] «Bitartekaritzaren bidea agortzea garrantzitsua iruditzen zait»

Ameriketako Estatu Batuetan ezagutu zuen bitartekaritza Silvia Garrues tolosarrak; 12 urte bertan abokatu moduan lanean eman ostean, herrira ekarri nahi izan du bitartekaritza, Ados Bitartekaritzaren bidez.

La tolosarra Silvia Garrués conoció la mediación en los Estados Unidos y, tras haber trabajado allí durante 12 años como abogada, ha decidido traer a su pueblo la mediación de la mano de Ados Bitartekaritza.

Tolosako Pedro de Tolosa kaleko 1 zenbakian ireki du, Ados Abokatuak eta Bitartekaritza Estudioa, Silvia Garrues Remirezek. Abokatu ikasketak egin eta gero, Ameriketako Estatu Batuetara joan zen, Texaseko Houston unibertsitatera. 12 urtez bertan lan egin ostean, Madrilera lekualdatu zen, Espainiako legeekin harremanetan jartzeko, eta nola lan egiten duten ikusteko. Bitartekaritzako titulua aterata, herrira itzuli da.

Silvia Garrués Remírez ha abierto el Estudio de Abogados y Mediación Ados en el nº 1 de la calle Pedro de Tolosa, en Tolosa. Tras cursar sus estudios de abogacía viajó a los EEUU, a la universidad Houston de Texas, concretamente. Tras trabajar allí durante 12 años se trasladó a Madrid para tomar contacto con la legislación española y estudiar el método de trabajo y, tras obtener el título de mediadora, ha vuelto a su pueblo natal.


Etxera bueltatu zara, eta abokatu eta bitartekari lanetan hasi zara. 

Has vuelto a casa, y has comenzado a trabajar como abogada y mediadora.

Tolosarra izan arren, 12 urtez egon naiz Ameriketako Estatu Batuetako Texasen, abokatu moduan lanean. Ikasketak amaitu ostean, Texaseko Houston unibertsitatera joan nintzen, ikerketa bat egitera. Lehenengo ikertzaile moduan aritu nintzen eta, ondoren, irakasle moduan lan egin nuen, abokatu bulegoekin kolaboratuz. Eta, azken urteetan, familia zuzenbideko bulego batean egin nuen lan. Han deskubritu nuen bitartekaritza. Ameriketako Estatu Batuetan banaketa eta dibortzio kasuen %90ean erabiltzen da bitartekaritza.

Aunque sea "tolosarra" he estado en Texas, Estados Unidos, durante 12 años trabajando como abogada. Tras terminar mis estudios me fui a la universidad Houston de Texas para hacer un trabajo de investigación. Al principio trabajé como investigadora, después como profesora (colaborando con despachos de abogados) y, en los últimos años, trabajé en un despacho especializado en derecho de familia. Allí descubrí la mediación. En los Estados Unidos el 90% de casos de divorcio o separación se dirigen por la vía de la mediación.

Interesgarria iruditu zitzaizun?

¿Te pareció interesante?

Bai. Ikusi bezain laster, «hau nire herrira eraman nahi dut» pentsatu nuen. Oso baketsua dela iruditu zitzaidan, eta izugarrizko aukera dela. Abokatu bezala, lasaitasunez landu dezakezu. Prozesu barruan zaudela, erabakiak aldatzen joan daitezke, azken momentuko ideiak sar ditzakezu, detaile txikiak gehitu, ... Laguntza sozial bat da.

Sí,  nada más verlo pensé: "quiero llevar esto a mi pueblo". Me pareció un sistema muy pacífico y una gran oportunidad. Como abogada  puedes trabajar el caso con tranquilidad, una vez dentro del proceso puedes ir cambiando decisiones, puedes introducir ideas de última hora, sumar pequeños detalles... es una ayuda social.

Zertarako da bitartekaritza?

¿Para qué es la mediación?

Auzitegietara ez joateko erabiltzen da. Esaterako, parte hartzaileei, bikoteari beraien arteko adostasuna lortzeko aukera ematen dio. Erabakia ez dute hirugarren pertsona baten, hau da, epailearen eskuetan uzten. Bitartekariak parte hartzaileen harremanak bideratuko ditu, eta adostasun batera iristen saiatuko da. Pozik edo, gutxienez, gustura geratzen dira, bi aldeak. Nolabait esateko, biek irabazten dute.

Se utiliza para evitar la vía judicial. Por ejemplo, da oportunidad a los participantes de llegar a un acuerdo entre ellos. No dejan la decisión en manos de una tercera persona,  es decir, la decisión no queda en manos de un Juez. El/la mediador/a dirigirá las relaciones de los participantes, tratando de que puedan llegar a un acuerdo. Las dos partes suelen quedar felices o, al menos, satisfechas. Las dos partes ganan, por así decirlo.

Bi aldeek parte hartu nahi izatea beharrezko da, beraz. 

Es necesaria, entonces, voluntad de participar por las dos partes.

Bi aldeen interesak hartzen dira kontuan, bitartekaritzan. Bi aldeak urrundu eta desadostasunetan zentratu beharrean, gu bi aldeek dituzten oinarrizko baloreetan zentratzen gara. Borondatez etorri behar dute eta, garrantzitsuena da, erabakiak parte hartzaileek beraiek hartzen dituztela. Familien kasuetan, haurrak daudenean, esaterako, administrazioarekiko auzietako auzitegian bata bestearen aurka badaude, normalean haserretuta aterako dira. Bitartekaritzaren zentzua da: «Has gaitezen gure harremana lantzen. Banatu gara, baina umeak tarteko izanda, saia gaitezen ahalik eta ondoen eramaten». Funtsezkoa da korapiloak askatu, eta biek komunean dituzten puntuetan zentratzea. 

En la mediación se tienen en cuenta los intereses de las dos partes. En vez de alejar a las partes y centrarnos en sus desacuerdos, nos enfocamos en los valores básicos de las dos partes. Ambas partes deben acudir a la mediación de forma voluntaria pues, y esto es lo más importante, las decisiones las tomarán los mismos participantes. En los casos de familias con niños por ejemplo, si están enfrentados en el juzgado de lo contencioso, lo más probable es que salgan enfadados de la vista. En cambio, el sentido de la mediación es el siguiente: "Empecemos a trabajar nuestra relación. Nos hemos separado pero, teniendo niños de por medio, intentemos llevarnos lo mejor posible". Es fundamental soltar los nudos y centrarse en los puntos que tienen las dos partes en común.

Nori zuzenduta dago?

¿A quién está dirigida?

Tolosa, Tolosaldea eta Goierriko herritarrei zerbitzua ematea nahi dut. Ingelesa eta Alemana dakizkidanez, nazioarteko profila ere badut.

Quiero dar este servicio a los ciudadanos de Tolosa, Tolosaldea y Goierri. También tengo perfil internacional, pues hablas alemán e inglés.

Bikoteekin bakarrik egiten duzu lan?

¿Sólo trabajas con parejas?

Ez. Bitartekaritza ez da bikote kontua bakarrik. Herentziek familietan sortzen dituzten eragozpenak bideratzeko oso egokia da; enpresa kudeaketan; familiako enpresa txikietan; bizilagunen arteko desadostasunak bideratzeko; guraso eta nerabeen harremanetan... Bitartekaritzan harremana eraldatu egiten da. Guregana datorren jendea oso haserre dator; ez dute parekoa begiratu ere egin nahi. Guk denbora hartu behar dugu hitz egiteko. Entzun egin behar diegu eta, proposamena luzatu ostean, denbora eman behar diegu pentsatzeko. Gatazka bi, hiru edo lau pertsonaren artekoa da, eta denek izan behar dute arazoa konpontzeko gogoa. Harremanak bideratuko ditugu. Bitartekaritzaren bidea agortzea garrantzitsua iruditzen zait eta, gustukoa ez balitz, joango ginateke epaitegietara. Gizarteko gatazkak hor daude eta jendeak jakintza handia duenez, nik uste dut erabakia bere eskuetan izan nahi duela.

No, la mediación no es algo aplicable sólo a las parejas. Es muy adecuada para resolver conflictos referentes a herencias, gestión de empresas, empresas familiares pequeñas, desavenencias entre vecinos, relaciones entre padres y adolescentes... En la mediación la relación se transforma. La gente suele venir a nosotros muy enfadada, no queriendo siquiera dirigir la mirada a la contraparte. Nosotros debemos tomar tiempo para hablar, debemos escucharles y, tras darles una propuesta, les damos tiempo para que piensen en ella. Si el conflicto se da entre entre dos, tres o cuatro personas todas deben tener voluntad de resolverlo, nosotros sólo guiamos las relaciones. Me parece importante agotar la vía de la mediación y, si el resultado no fuese satisfactorio, acudiríamos a la vía judicial. Los conflictos están presentes en la sociedad y, al contar las personas con muchos conocimientos, creo que prefieren que la decisión esté en sus manos. 

Comentarios